คณะทำงานมูลนิธิพุทธรักษา

นางสาวฉันทนา สนานคุณ

General Manager

นายฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย

Program Director

นายกิติการุณย์ ก้อนกลีบ

Program Director

นายกฤษฎิ์ วงศ์เบี้ยสัจจ์

Program Director