ข่าวของพุทธรักษา

ตัวแทนสำนักพระราชวังภูฏานศึกษาดูงานโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา

ข่าวเมื่อวันที่ 17.01.2019
24 ธันวาคม 2561, ราชบุรี – มูลนิธิพุทธรักษาและโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาร่วมให้การต้อนรับ Mr Chitem Tenzin ดำรงตำแหน่ง Chamberlain to HM The King ผู้แทนสำนักพระราชวังประเทศภูฏานและคณะครู นักเรียนทุนของรัฐบาลภูฎานในโอกาสเยี่ยมชมพร้อมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา จังหวัดราชบุรี เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การแสดงท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ การรับประทานอาหารและพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ทางคณะผู้แทนฯ ได้เยี่ยมชมโครงการที่สนับสนุนโดยมูลนิธิฯ เช่นโครงการสหกรณ์โรงเรียน โครงการเกษตรอินทรีย์ ชมรมขนมไทย ชมรมเบเกอรี่ เป็นต้น โดยถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างมูลนิธิฯ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา และหน่วยงานดูแลด้านการศึกษาประเทศภูฏานต่อไปในอนาคต