พี่น้องพุทธรักษา

นักศึกษาคณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นาย สงบ ศิริยสสกุลชัย

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา