WORDS OF WISDOM

จุดเริ่มต้นของมูลนิธิพุทธรักษา

คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ (DTGO Group of Companies หรือ DTGO) ได้ทำงานช่วยเหลือสังคมด้วยเจตนารมย์ของ “การให้” แก่ผู้ขาดโอกาสทางสังคมและมีความขัดสน ตามดำริของคุณธนินท์ และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ โดยยึดแนวทางการดำเนินกิจการที่ไม่ได้มุ่งหวังความสำเร็จทางธุรกิจเพียงด้านเดียว แต่ให้ธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมที่ดีด้วย และยึดถือ Words of Wisdom ของคุณธนินท์ เป็นปรัชญาขององค์กรเสมอมา

 

กิจกรรมเพื่อสังคมที่คุณทิพพาภรณ์ ได้ทำมากว่าสองทศวรรษ นับเป็นรากฐานที่สำคัญของมูลนิธิพุทธรักษา จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ.2545 และประกาศเป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 691 ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ เพื่อขยายผลการสนับสนุนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กขาดโอกาส งานสังคมสงเคราะห์ และการส่งเสริมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับศาสนา จวบจนปัจจุบัน

ความหมายของพุทธรักษา

“ปัญญาและความดี ที่คอยปกป้องคุ้มครองเยาวชน”

สัญลักษณ์แห่งพุทธรักษา

รูปเด็กหญิงและเด็กชายบนดอกบัว แสดงถึงเยาวชนที่เติบโตอย่างมีความสุขและแข็งแรง

หลักปณิธานในการทำงานของเรา

  • - เมตตา
    ทำงานด้วยอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้พบกับความสุขในชีวิตพร้อมร่วมมือกับกัลยาณมิตร ทั้งบุคคลและองค์กรที่สร้างประโยคแก่สังคม
  • - บริสุทธิ์ใจ
    ทำงานด้วยเจตนาบริสุทธิ์ จิตอาสา และเสียสละ สร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นและสังคมให้ดีขึ้น
  • - เชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์
    เราเชื่อมั่นว่าหากเรามอบโอกาสให้กับเยาวชน และผู้ขาดแคลน พวกเขาย่อมสามารถวาดเส้นทางเดินของเขาเองได้ และเมื่อพวกเขาสามารถเติมเต็มความสุข สร้างความสำเร็จให้กับตนเองได้ ย่อมพร้อมที่จะส่งต่อสิ่งที่ดีงามไปสู่ผู้คน สังคมในวงกว้างบนพื้นฐานของความตั้งใจที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป