สมาคมพี่น้องพุทธรักษา

ประวัติความเป็นมาของสมาคมพี่น้องพุทธรักษา

กว่า 25 ปีที่คุณธนินท์และคุณหญิงเทวี เจียรวนนท์เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการผลักดันให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่มีโอกาสที่ดีในด้านการศึกษาและมีความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการส ่งต่อความดี ช่วยเหลือสังคมโดยผ่านการจัดตั้งมูลนิธิพุทธรักษา

มูลนิธิพุทธรักษาจึงได้สนับสนุนให้นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาจัดตั้งสมาคมพี่น้องพุทธรักษาขึ้น เพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันโอกาสผ่านกิจกรรมทางสังคมของนักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษาทั้งอดีตและปัจจุบัน

สมาคมพี่น้องพุทธรักษา
สมาคมพี่น้องพุทธรักษา

วัตถุประสงค์สมาคม

 1. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคม และเป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ตลอดจนให้คำปรึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส

 2. สนับสนุน ส่งเสริม ด้านการศึกษากับเด็กที่ขาดโอกาส เพื่อเติบโดก้าวสู่สังคมของการทำงานที่หลากหลาย สามารถสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประเทศชาติ ทั้งในภาครัฐและเอกชน

 3. ดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศล และองค์กรการสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์

 4. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

คณะกรรมการสมาคม

โครงสร้างการบริหารงานสมาคมพี่น้องพุทธรักษา โดยนักเรียนทุน

 • ผู้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน นายกสมาคม : ชวนากร วรินทรโชคถาวร
 • ผู้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน อุปนายกคนที่ 1 : สุทธิดา แซ่ม้า
 • ผู้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน อุปนายกคนที่ 2 : ชานนท์ ลีลาพิพิธพัฒน์
 • ผู้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทน อุปนายกคนที่ 3 : ศาวิตา ศรีวิชัย
 • ฝ่ายเลขาธิการ : จารุดา บุญเลิศ
 • ฝ่ายการเงิน : กุลธิดา แก้วสาร
 • ฝ่ายทะเบียน : บริมาส ลีลา
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นพพล ศรีศักดา
 • ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ : จตุพล เนติธรรมรัตน์
 • ฝ่ายปฏิคม : อาภากร บุญเลิศ
 • ฝ่ายกิจกรรม : อินทิรา บัวแย้ม

รายชื่อโครงการ และ กิจกรรมสมาคม

 1. โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านลานคา จ.ราชบุรี

 2. โครงการถังเก็บน้ำป่าสัก จ.ตาก

 3. โครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไล่ยุง จ.ตาก

 4. ไม่ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง

 5. โครงการพัฒนาวัดชาติพันธุ์ จ.ตาก

 6. โครงการพัฒนาโรงเรียนบ้านเพียงหลวง จ.เชียงราย

 7. โครงการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนสถาน จ.น่าน

 8. โครงการดอกหญ้าคืนถิ่น

 9. โครงการน้องน้อย-ฟอยวัด

 10. โครงการขายของออนไลน์สินค้ามือสองเพื่อเด็กด้อยโอกาส

 11. แบ่งปันวันละ 2 บาท (โครงการของสมาคม)

 12. โครงการสร้างถังเก็บน้ำบ้านปางวัว อ.แม่สอด จ.ตาก

 13. โครงการพัฒนาวัดชาติพันธุ์ จ.ตาก

 14. โครงการจิตอาสาบ้านเข็กน้อย อ.เข้าค้อ จ.เพชรบูรณ์

 15. โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน

สมาคมพี่น้องพุทธรักษา
สมาคมพี่น้องพุทธรักษา
สมาคมพี่น้องพุทธรักษา
สมาคมพี่น้องพุทธรักษา
สมาคมพี่น้องพุทธรักษา
สมาคมพี่น้องพุทธรักษา