คณะทำงานมูลนิธิพุทธรักษา

นางสาวฉันทนา สนานคุณ

General Manager

นายฉันท์ชนก ดุรงค์ฤทธิ์ชัย

Program Director

นายกิติการุณย์ ก้อนกลีบ

Program Director

อภิพัฒนพงษ์ ม่วงประกาย

Foundation Officer

ชุติมา เล็กสกุล

Foundation Officer