เยียวยาด้วยความหวัง มอบพลังให้ชีวิต

พันธกิจที่ 4: อุปถัมภ์ผู้ยากไร้ 
ให้ความช่วยเหลือกว่า 1,300,000 บาท/ปี

 

     การอุปถัมภ์ผู้ยากไร้เป็นการช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักเรียนที่มูลนิธิพุทธรักษาให้การดูแลอยู่ ให้เห็นถึงคุณค่าของโอกาสที่ตนเองได้รับ ในขณะเดียวกัน ก็ได้เห็นถึงโอกาสที่ตนเองนั้นจะได้หยิบยื่นให้แก่ผู้อื่นตามกำลังและความสามารถที่ตนมีอยู่ มูลนิธิฯ ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เจ็บป่วยยากไร้ ให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่เดือดร้อนจากโรคที่ต้องรักษาไปตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกปี เช่น โรคไต โรคธาลัสซีเมีย โรคหลอดเลือดโป่งพองในสมอง ฯลฯ เป็นเงินจำนวนกว่า 1 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ เราเน้นผู้ป่วยที่ไม่มีศักยภาพในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลด้วยตนเอง และมีข้อจำกัดหรือไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือที่เป็นสวัสดิการของรัฐและองค์กรอื่นใด ในปัจจุบัน เราได้ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องจำนวน 8 รายด้วยกัน

 

     นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้ให้ความช่วยเหลือ เป็นเงินประเดิมจำนวน 100,000 บาท และสนับสนุนค่าใช้จ่ายรายปีอย่างต่อเนื่องจำนวนปีละ 360,000 บาท แก่สถานดูแลผู้สูงอายุ บ้านศิริวัฒนธรรม ที่ให้การอุปการะผู้สูงอายุที่เจ็บป่วย พิการ หรือไร้ที่พึ่ง กว่า 33 ชีวิต