การให้ปัญญา...คือการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 1: มอบโอกาสทางการศึกษา

     การลงทุนกับทรัพยากรมนุษย์ที่ยั่งยืนที่สุดมาจากการติดอาวุธทางปัญญา เพื่อให้เหล่าต้นกล้าสามารถนำความรู้ ความสามารถไปปรับใช้เพื่อเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และพร้อมผลิดอก ออกผลที่มีคุณภาพในรุ่นถัดๆ ไป ดังนั้นภารกิจหลักใหญ่ของเราจึงเป็นการมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ขาดโอกาส

Mission 1 Chart

การมอบทุนการศึกษา 

 

1. นักเรียนทุนมูลนิธิพุทธรักษา

 

    1.1    ทุนกตัญญู 50 ราย / งบประมาณ 1,419,200 บาทต่อปี
     มูลนิธิพุทธรักษา ได้ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่มีความกตัญญู แต่มีความเป็นอยู่ที่ขัดสน ไม่ว่าจะเป็นผลจากสภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความเจ็บป่วย พิการ หรือข้อจำกัดทางกายภาพหรือสุขภาวะทางจิตใจของผู้ปกครอง ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ
 

    1.2 ทุนศึกษาต่อเนื่อง 159 ราย / งบประมาณ 10 ล้านบาทต่อปี
     สำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสามัญจากโรงเรียนที่มูลนิธิฯ สนับสนุน และปรารถนาที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยมูลนิธิฯ คาดหวังว่า เมื่อนักเรียนเหล่านี้ได้รับการเติมเต็มศักยภาพของตน ด้วยการศึกษาในระดับที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้ว จะได้เป็นกำลังหลักในการช่วยเหลือและพัฒนาสังคมที่ดีในอนาคตต่อไป

 

     นอกจากศึกษาต่อภายในประเทศแล้ว เรายังมีโครงการสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในต่างประเทศ เพื่อเป็นการสร้างโอกาส และสร้างแรงบันดาลใจใหม่ให้เด็กๆ มีความกระตือรือร้นในการศึกษาเล่าเรียน โดยมูลนิธิฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ ประเทศอินเดีย จำนวนทั้งสิ้น 7 ทุน คิดเป็นเงินสนับสนุนกว่า 11,850,000 บาท รวมทั้งเริ่มโครงการทุนศึกษาต่อต่างประเทศระยะสั้น โดยให้ทุนที่ศึกษาอยู่ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรก จำนวน 1 ทุน ที่โรงเรียน Peta High School รัฐมิสซิสซีปปี สหรัฐอเมริกา ภายใต้งบสนับสนุนปีละกว่า 600,000 บาท และในปีต่อๆ ไป เรามีแผนในการสนับสนุนทุนระยะสั้น เพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี อีก 2 ทุน และศึกษาต่อในประเทศจีนอีก 2 ทุน รวมงบประมาณปีละกว่า 2,400,000 บาท

 

2. นักเรียนทุนภายใต้การดูแลขององค์กรพันธมิตร
 

    2.1 มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว จังหวัดเชียงราย 237 คน / งบประมาณ 2,700,000 บาทต่อปี
     มูลนิธิหมอเสม พริ้งพวงแก้ว ได้ให้การช่วยเหลือเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่อง และให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยด้านการบำบัดฟื้นฟูและการเป็นอยู่ร่วมกับชุมชน มูลนิธิพุทธรักษาได้มีส่วนในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 237 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง โดยใช้งบประมาณประมาณปีละ 2,700,000 บาท

 

     2.2 มูลนิธิธัมมคีรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน 31 คน / งบประมาณ 488,000 บาทต่อปี
     มูลนิธิธัมมคีรี ได้ให้การอุปการะเด็กกำพร้า เด็กยากจน และเด็กที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการศึกษา และได้รับการขัดเกลาจิตใจด้วยวิถีพุทธเพื่อให้มีธรรมะในการดำเนินชีวิต โดยเน้นไปที่ชาวไทยภูเขาในภาคเหนือ มูลนิธิพุทธรักษาได้มีส่วนในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 31 คน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง

 

เสริมสร้างครอบครัว

     นอกจากด้านการให้ทุนการศึกษา เรายังลงลึกไปถึงการดูแลชีวิตความเป็นอยู่อย่างรอบด้าน เพราะต้นกล้าคุณภาพนั้น ย่อมมาจากรากฐานอันมั่นคง แข็งแรง โดยมี 3 ปัจจัยที่เราให้การดูแล ได้แก่

 

1. เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ
     จากการให้ความช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดมาตลอดหลายปีทำให้เราเล็งเห็นว่าการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ ยังเป็นเรื่องยากในบางครั้งจากการขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการติดต่อประสานงานกับภาครัฐ รวมทั้งการรับรู้เรื่องของสวัสดิการต่างๆ เราจึงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนทุนในกลุ่มที่ครอบครัวขาดโอกาส มีสมาชิกในบ้านเป็นคนพิการ เจ็บป่วย หรือชราภาพ ให้ได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมต่างๆ ที่จำเป็น ตัวอย่างเช่น กรณีนักเรียนทุนที่ครอบครัวประสบอุบัติเหตุ มารดาเป็นอัมพาต ส่วนบิดายังต้องพักรักษาตัว ซึ่งเดิมทีทางมูลนิธิพุทธรักษา ได้ให้ทุนอยู่ก่อนแล้ว และได้รับรู้ถึงสภาพจิตใจของนักเรียน ซึ่งไม่สามารถมุ่งความสนใจไปที่การเรียน ได้เพียงอย่างเดียว เพราะมีความกังวลเรื่องครอบครัว เราจึงตัดสินใจยื่นมือเข้าไปทำหน้าที่ตัวกลางในการประสานกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อดูแลเรื่องสิทธิการรักษาพยาบาลต่างๆ เพื่อให้นักเรียนในความดูแลของเราคลายความกังวลใจ

 

2. สงเคราะห์ยังชีพ
     อีกหนึ่งปัญหาที่เราพบอยู่เสมอคือนักเรียนในความดูแล ต้องแบ่งเวลาส่วนหนึ่งในการเรียนไปหารายได้เสริม เนื่องจากผู้ปกครองไม่สามารถหารายได้อย่างเพียงพอ หรือมีข้อจำกัดบางอย่างทำให้ไม่สามารถหารายได้อย่างเต็มที่ เช่น มีความพิการ หรือมีปัญหาทางจิต ทำให้นักเรียนไม่สามารถทุ่มเทให้กับการเรียนได้อย่างเต็มที่ เราจึงแก้ไขด้วยการเพิ่มทุนสงเคราะห์ยังชีพ เพื่อเป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว เพื่อลดภาระการหารายได้ของนักเรียนในความดูแลของเราให้น้อยลง

 

3. สร้างอาชีพ
     แนวคิดเพื่อการให้ที่ยั่งยืน โดยเราได้เข้าไปลงทุนสร้างอาชีพให้กับครอบครัวของนักเรียนทุน เพื่อให้สามารถมีรายได้และพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งมีแผนในการส่งนักเรียนทุนหรือผู้ปกครองไปอบรมในสายอาชีพต่างๆ เพื่อให้มีวิชาชีพติดตัวในภายภาคหน้า ตัวอย่างเช่น กรณีของครอบครัวหนึ่งที่บิดาทำงานก่อสร้าง และต้องดูแลลูกชาย 2 คน และลูกสาวอีก 1 คน ซึ่งลูกสาวนั้นป่วยมีอาการกระดูกทับเส้นประสาท มีลักษณะกึ่งพิการ ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลูกชายจึงต้องออกจากโรงเรียนเพื่อมาดูแลน้อง เนื่องจากบิดาต้องทำงาน รับจ้างก่อสร้าง จึงไม่มีเวลา ซึ่งมูลนิธิฯ ได้วางแผนสร้างอาชีพให้บิดาสามารถมีเวลาดูแลลูกสาวได้มากขึ้น โดยวางแผนลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ขายอาหาร ซึ่งบิดาสามารถดูแลบริหารจัดการได้คนเดียว และยังมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเพื่อให้ลูกชายสามารถกลับไปเรียนหนังสือได้