ส่งเสริมอนาคตของชาติให้แข็งแรง

พันธกิจที่ 2: พัฒนาคุณภาพการศึกษา

พันธกิจหลักด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปรียบเสมือนปุ๋ยสูตร “3 P” ที่บำรุงกล้าไม้อนาคตของชาติให้แข็งแรง โดยมีส่วนประกอบ ดังนี้

  • P1 - Program: พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

     เรามุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เด็ก รอบรู้ทั้งด้านวิชาการ และสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ด้วยโครงการที่ช่วยเสริมสร้างให้เด็กๆ ได้เรียนรู้รอบด้านอย่างเต็มศักยภาพแบบ 360 องศา ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน ด้วยหวังว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเติบโตเป็นพลเมืองที่กอร์ปด้วยปัญญาและเปี่ยมด้วยคุณธรรม เราร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโครงการต่างๆ อาทิ ค่ายวิชาการ การสอนเสริมวิชาชีพ เช่น ปลูกไผ่ฤดูแล้ง ปลูกมะนาวนอกฤดู เพาะถั่วงอก เพาะเห็ด หรือเลี้ยงปลา การสอนภาษาต่างประเทศโดยครูต่างชาติ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การส่งเสริมกีฬาและนักกีฬา เช่น กิจกรรมเทควันโดสู่สากล และที่เราให้ความสำคัญอย่างมากคือ โครงการปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมนักเรียน

 
  • P2 - People : พัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร

     สิ่งที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาการเรียนการสอน ก็คือ ผู้สอน และผู้เรียน ดังนั้น เป้าหมายอีกส่วนหนึ่งของเราคือการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพอย่างเต็มที่ รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งครูและนักเรียน เราเน้นการถ่ายทอดนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนแก่ครู เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เช่น การนำรูปแบบของมูลนิธิ Right to Play มาเป็นแบบอย่างเพื่อการพัฒนาแนวทางการสอนให้กับครูที่ โรงเรียนวัดสระแก้ว และ โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา การจัดหาครูแลกเปลี่ยน ร่วมกับสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีศักยภาพในพื้นที่ การอบรมการสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นอบรมบุคลากรให้สามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการอบรมการสอนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเป็นการนำหลักสูตรวิชาหลายๆ วิชา มารวมเป็นการสอนในคาบเรียนเดียว เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้แบบองค์รวมเชื่อมโยงกันได้ เช่น วิชาสังคมศึกษา ภาษาไทย หรืออาเซียนศึกษา และยังร่วมพัฒนาโครงการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนแก่โรงเรียน เช่น การพัฒนาโครงการเลี้ยงไก่ไข่ โดยร่วมกับซีพีเอฟ เพื่อประโยชน์ในการฝึกฝนอาชีพแก่เด็ก และยังได้ผลกำไรมาจัดสรรเป็นสวัสดิการครูและพัฒนาปรับปรุงสถานที่อีกด้วย

 
  • P3 - Place : พัฒนาสถานที่

แม้ว่าจะมีหลักสูตรที่ดี บุคลากรที่ดี แต่หากสถานที่จำกัด หรือไม่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ ก็อาจทำให้กระบวนการเรียนรู้ และเติบโตของกล้าไม้นั้นไม่ประสบผลสำเร็จ เราจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับด้านอื่นๆ เช่น การให้การสนับสนุนและดูแลหอพักสำหรับเด็กที่อยู่ประจำ ไม่ว่าจะเป็นเรือนนอน หรือห้องสมุดในหอพัก การจัดสร้างโรงอาหาร การจัดสร้างห้องน้ำ และการสร้างสนามเด็ก เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ร่วมกับ “ทรูปลูกปัญญา” ในรูปแบบห้องการเรียนรู้ การดูแลด้านโภชนาการ และการจัดรถรับส่งนักเรียน