วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยองค์ความรู้ในระดับสากล ให้เด็กที่ขาดโอกาส ได้รับการศึกษาที่ดี มีความรู้คู่คุณธรรม


พันธกิจ

 • 1.พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนสำหรับเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาที่มูลนิธิพุทธรักษาให้การสนับสนุน สร้างระบบการบริหารและจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพ
 • 2.ส่งเสริมและพัฒนาครู และบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
 • 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานภาคีเครือข่ายเพื่อความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กที่ขาดโอกาส ระหว่าง ผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสมาชิกองค์กรกลุ่มบริษัทดีทีจีโอ
 • 4.บริหารงบประมาณอย่างมีระบบ โปร่งใส และเป็นธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

มูลนิธิพุทธรักษาได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นองค์กรสาธารณกุศลในประเทศไทย เมื่อ พ.ศ.2545 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
 • 1.เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน
 • 2.เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือครู
 • 3.เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือคนป่วย และคนชรา
 • 4.เพื่อสนับสนุนและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 • 5.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรม
 • 6.เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือสาธารณประโยชน์หรือการกุศลอื่น
 • 7.เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อสาธารณประโยชน์
 • 8.ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองประการใด