บ่มเพาะความรู้ ควบคู่คุณธรรม

พันธกิจที่ 3: ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

นอกจากการเลี้ยงดูต้นกล้าให้เติบโตแข็งแรงแล้ว เรายังมุ่งหวังให้ต้นกล้านั้นเติบใหญ่ให้ร่มเงาและเป็นที่พึ่งพิงของคนในสังคมในอนาคต โดยเฉพาะผู้ขาดโอกาส เราจึงบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมร่วมไปกับความรู้ตามหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย ดังนั้น งานด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย

 
1. การบูรณะและดูแลศาสนสถานและศาสนวัตถุ ให้การสนับสนุนกว่า 20,000,000 บาท

     ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิพุทธรักษา ได้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินกว่า 20 ล้านบาท ในโครงการต่างๆ เช่น การก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดศรีเอี่ยม (กรุงเทพมหานคร) วัดละมีบ (จังหวัดตราด) ก่อสร้างโรงครัว วัดสระแก้ว (จังหวัดอ่างทอง) ก่อสร้างโบสถ์ วัดป่าสนวล (จังหวัดบุรีรัมย์) วัดรัชดาภิเษก (จังหวัดกาญจนบุรี) หล่อพระพุทธรูป วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม (จังหวัดเชียงใหม่)


2. การเผยแผ่หลักธรรมคำสอน ให้การสนับสนุนกว่า 9,000,000 บาท

     มูลนิธิพุทธรักษา ได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่หลักธรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระปริยัติธรรมตามรอยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร โดยร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นประจำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นจำนวนเงินปีละ 3,780,000 บาท หรือ การสนับสนุนในโครงการปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก เพื่อสร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังหลักในการสืบทอดพุทธศาสนาในรุ่นต่อๆ ไป ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสามเณรจำนวน 31 รูป ทุกปี รวมเป็นจำนวนเงินปีละ 186,000 บาทอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนให้มีการจัดฉายภาพยนตร์การ์ตูน “พระพุทธเจ้า” ในรูปแบบหนังกลางแปลงแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสกว่า 25 แห่งทั่วประเทศ อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร หมู่บ้านเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น