คณะกรรมการมูลนิธิพุทธรักษา

คุณ ทิพาภรณ์ อริยวรารมย์ 18

นางทิพพากรณ์ อริยวรารมย์

ประธานกรรมการ

ดร.วิทย์ สุนทรนันท์

รองประธานกรรมการ

นายผดุง ลิขิตสัจจากุล

ผู้ช่วยประธานกรรมการ

นายสุทธิลักษณ์ วินทุพราหมณกุล

กรรมการ

นางศรีไทย เหมโสรัจ

กรรมการและเหรัญญิก

นายพิศุทธิ์ อารีมิตร

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวมาลิสา วงศ์ภูษณชัย

กรรมการและรองเลขานุการ

คุณลดาวัลย์ ธนะธนิต

ประธานคณะกรรมการบริหารกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส

คุณวรันยา ภูนวกุล

คณะกรรมการบริหารกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส