ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา
ทำนุบำรุงศาสนา

บ่มเพาะความรู้ ควบคู่คุณธรรม

พันธกิจที่ 3: ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นอกจากการเลี้ยงดูต้นกล้าให้เติบโตแข็งแรงแล้ว เรายังมุ่งหวังให้ต้นกล้านั้นเติบใหญ่ให้ร่มเงาและเป็นที่พึ่งพิงของคนในสังคมในอนาคต โดยเฉพาะผู้ขาดโอกาส เราจึงบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมร่วมไปกับความรู้ตามหลักศีลธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงามของสังคมไทย ดังนั้น งานด้านการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ประกอบด้วย

 1. การบูรณะดูแลศาสนสถาน ศาสนวัตถุ และการบริหารจัดการ

มูลนิธิพุทธรักษา ได้ให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในโครงการต่างๆ เช่น การก่อสร้างศาลาการเปรียญ วัดศรีเอี่ยม (กรุงเทพมหานคร) วัดละมีบ (จังหวัดตราด) ก่อสร้างโรงครัว วัดสระแก้ว (จังหวัดอ่างทอง) ก่อสร้างโบสถ์ วัดป่าสนวล (จังหวัดบุรีรัมย์) วัดรัชดาภิเษก (จังหวัดกาญจนบุรี) หล่อพระพุทธรูป วัดสันป่าสักวรอุไรธรรมาราม (จังหวัดเชียงใหม่) วัดพระธาตุแม่เจดีย์ (จังหวัดเชียงใหม่) รวมทั้งดูแลลเรื่องการทำระบบน้ำ และค่าบริหารจัดการภายในวัดทุ่งเหียง

2. การเผยแผ่หลักธรรมคำสอน

มูลนิธิพุทธรักษา ได้มีส่วนร่วมในการเผยแผ่หลักธรรมในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรในการศึกษาพระปริยัติธรรมตามรอยคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ ณ วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร โดยร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นประจำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 การสนับสนุนในโครงการปลูกรากแก้วศาสนทายาท วัดพระรามเก้า กาญจนาภิเษก เพื่อสร้างศาสนทายาทที่มีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อเป็นกำลังหลักในการสืบทอดพุทธศาสนาในรุ่นต่อๆ ไป ซึ่งมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความอุปถัมภ์แก่พระภิกษุสามเณรอย่างต่อเนื่องมากว่า 10 ปี นอกจากนี้ มูลนิธิพุทธรักษา ยังสนับสนุนให้มีการจัดฉายภาพยนตร์การ์ตูน “พระพุทธเจ้า” ในรูปแบบหนังกลางแปลงแก่เด็กที่ขาดโอกาสกว่า 25 แห่งทั่วประเทศ อาทิ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร หมู่บ้านเด็กโสสะ แห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนวัดพระราม 9 ในการอุปสมบทพระภิกษุ