พี่น้องพุทธรักษา

นักศึกษาคณะ มนุษย์ศาสตร์และสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
นางสาว รัตนาภรณ์ เคหนาค

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา