พี่น้องพุทธรักษา

นักศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษตรและอุสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
นางสาวสุธิดา แซ่ม้า

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา