พี่น้องพุทธรักษา

นักศึกษาคณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงแพชร
นายชวนากร วรินทรโชคถาวร

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา