กิจกรรมพี่น้องพุทธรักษา

พี่น้องพุทธรักษา 2557

30-31 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิพุทธรักษา

จัดงานปฐมนิเทศนักเรียนทุนประจำปี 2557 ณ โรงแรมเสนาเพลส กรุงเทพ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้รับความเข้าใจที่มาและบทบาทการทำงานของมูลนิธิพุทธรักษา พร้อมทั้งสร้างความรู้สึกอบอุ่นเป็นมิตร เป็นดั่งครอบครัวเดียวกันระหว่างมูลนิธิฯ และนักเรียนทุน
 
สร้างเสริมกำลังใจและความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน สร้างวิสัยทัศน์และเป้าหมายให้กับตนเอง ในการวางแผนการดำเนินชีวิตปัจจุบัน มีแรงบันดาลใจที่เต็มเปี่ยมไปสู่อนาคตที่มีความหมายและเป็นคนดีของสังคมต่อไป