นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
น.ส.กมลชนก มุลมานัด


ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา