นักเรียนทุน

นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
นางสาวพรทิพย์ นาแฮ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา