นักเรียนทุน

คณะครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
นางสาวพิมพ์ชนก ใจพัฒนากุล