นักเรียนทุน

นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ปชาบดีเถรีวิทยาลัย
นางสาวโนหร่า คงอยู่