นักเรียนทุน

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
นางสาววิไลวรรณ ม่อนรักเลขา