นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นายนพพล ศรีศักดา

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา