นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นายนกยูง วรวิริยา


ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา