นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
นายหฤทธิ์ แลนิ


ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา