นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศีรอยุธยา
นางสาวเกศินี ทิศกุลสว่าง


ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา