นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะมนุษศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นางสาวเอื้องพร ตะวันแจ่มฟ้า


ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา