นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
นางสาวเกศรินทร์ โสมทอง

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย