นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
นางสาวชิญาฏา เจริญจิตร์

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ