นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นายศุภชัย แสนคุณธรรม


ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา