นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
นางสาวทาริกา นวภัทรสกุล

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา