นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นางสาวพิกุลเงิน สายสกุลคงทน

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา