นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาวกาญจนา เผ่าพงศ์วีระ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา