นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
นางสาวรัชชิตา ไพรแสงพนา

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา