นักเรียนทุน

นักศึกษาสาขาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยพาณิชยการธนบุรี
นางสาวพรทิพย์ ตรรกชนชูชัย

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา