นักเรียนทุน

นักศึกษาสาขาพาณิชยกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา
นางสาวศศิวิมล เตรียมพยุง

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา