นักเรียนทุน

นักศึกษา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นายมานิตย์ วรกิจพาณิชย์

นักศึกษา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา