นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
นายคมสัน แก้วใส


ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา