นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวอังคณา เวฬุวาปี

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา