นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะการผลิตสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์
นายสมศีล แซ่ย่าง

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา