นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
นางสาวสุนารี แซ่ท้าว

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา