นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นางสาวศิริพร แก้วกุสุมาลย์


ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา