นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
นายภิรนัย แซ่ม้า

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา