นักเรียนทุน

นักศึกษา คณะคหกรรม วิทยาลัยอาชีว
นางสาวปีใหม่ พงศ์กิจวาที

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา