นักเรียนทุน

นักศึกษา สาขาคหกรรม วิทยาลัยอาชีวพระนครศรีอยุธยา
นางสาวศิริพร พวงพันธ์

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา