นักเรียนทุน

นักศึกษาจากครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
นางสาวแคทริน กงแก้ว

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา