นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ครุศาสตร์บัณฑิต(5ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
น.ส.บริมาส ลีลา

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา