นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นางสาวนุช ยอดมณีบรรพต

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา