นักเรียนทุน

นักศึกษาคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นางสาวทีไร มาเยอะ

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา