นักเรียนทุน

นักศึกษา ปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ(ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-ซีพีแรม)
นางสาวเสาวคนธ์ แซ่ย้าง

ตามที่มูลนิธิพุทธรักษาได้สนับสนุนทุนการศึกษา